Regulamin korzystania ze szkolnej sieci WiFi

Warszawa, dnia 07.02.2017r.

Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego regulamin korzystania ze szkolnej sieci WiFi

1.         Szkolna sieć WiFi w Gimnazjum Nr 112 dostępna jest dla nauczycieli, pracowników, uczniów korzystających z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych oraz osób przebywających na terenie szkoły posiadających status „gościa”, zwanych dalej użytkownikami.

2.         Użytkownik*) otrzymuje dostęp do sieci wyłącznie za pośrednictwem jednego wybranego przez siebie urządzenia.

3.         Dostęp do sieci przydzielany jest na podstawie poprawnie wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza, znajdującego się w sekretariacie szkoły.

4.         Proces autoryzacji dostępu odbywa się przez wprowadzenie danych:  nazwy użytkownika i hasła w momencie nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową.

5.         Każdy użytkownik przed podłączeniem do sieci samodzielnie konfiguruje swój sprzęt i instaluje oprogramowanie umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet.

6.         Sieć bezprzewodowa jest filtrowana. Oznacza to, iż nie wszystkie zasoby sieci Internet są dostępne.

7.         Użytkownik łączący się z siecią za pośrednictwem swojego komputera zobowiązany jest do instalacji oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego przed rozpowszechnianiem wirusów komputerowych.

8.         Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością w sieci. Jeśli użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia/uczeń, odpowiedzialność za jego niezgodne z Regulaminem działania, ponosi rodzic/opiekun prawny.

9.         Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z sieci WiFi.

10.    W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu użytkownik zostanie pozbawiony całkowicie dostępu do sieci.

11.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

12.    Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 07.02.2017r. do odwołania.

 

*)użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba wskazana z imienia
i nazwiska w formularzu; w przypadku gdy użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia (uczeń) – wymagana jest zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA! Formularz i regulamin dostępne dla zainteresowanych w sekretariacie szkoły

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego