Program Wychowawczy

Spis treści:

1. Charakterystyka pracy wychowawczej
Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego

Zadaniem gimnazjum jest wprowadzenie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich. Wartości wyniesione z domu rodzinnego i pogłębione w szkole podstawowej muszą być uzupełnione przez rzetelną wiedzę obywatelską o systemie zorganizowania naszego państwa oraz wiedzę o narodowej tradycji. Znajomość historii państwa polskiego, wiedza z historii literatury, sztuki, muzyki, znajomość przyrody ojczystej - wszystko to może być powodem do patriotycznej dumy i kształtować poczucie obywatelskiego obowiązku troski o własny kraj, jego tradycję, kulturę i środowisko naturalne. Celem tego etapu powiązanym ze sferą kształcenia jest odkrycie mocnych stron ucznia w taki sposób, aby mógł on trafnie wybrać profil dalszego kształcenia. Pomoc uczniowi w tej sprawie to również danie mu możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia, aby jak najlepiej, w zgodzie z własnymi predyspozycjami, talentami, mógł być użytecznym członkiem społeczeństwa, działającym na rzecz rozwoju naszego państwa. Nietrafne decyzje ucznia w sprawie dalszego kształcenia mogą przyczynić się do poczucia osobistej przegranej, braku samorealizacji na dalszych etapach, a nawet do negatywnych skutków społecznych jak przestępczość, bezrobocie.

Powrót do spisu treści ->

 

2. Cele wychowania.

Cele główne:
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju poprzez harmonijną realizację nauczania, kształtowania umiejętności i wychowania (doskonalenie intelektu, ducha, woli i ciała),
 • ułatwianie uczniom poznania samego siebie, swoich mocnych stron, aby łatwiej mogli odnaleźć swoje miejsce w rodzinie, społeczeństwie i aktywnie działać w życiu gospodarczym i społecznym,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa i tradycji narodowej,
 • wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.
Cele pośrednie:
 1. Rozwój intelektu:
  • odkrywanie mocnych stron, poznanie własnych uzdolnień,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • przezwyciężanie lenistwa myślowego,
  • kształtowanie umiejętności:
   • poszukiwania wiedzy,
   • przyswajania wiedzy,
   • wypowiadania się,
   • koncentracji,
   • obserwacji,
   • spostrzegania,
   • kojarzenia,
  • kształtowanie zdolności budowania struktur myślowych, analizy i syntezy treści programowych,
  • ćwiczenie pamięci.
 2. Rozwój duchowy i moralny:
  • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego,
  • poznawanie dorobku kultury i tradycji narodowej,
  • kształtowanie postawy twórczej i aktywnej,
  • kształtowanie refleksyjnego myślenia,
  • kształtowanie zdolności głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem,
  • poznawanie zasad wiary,
  • kształtowanie umiejętności:
   • oceny własnych zachowań,
   • gotowości do poświęceń,
   • odwagi cywilnej,
   • myślenia wartościującego,
   • świadomego posłuszeństwa,
  • kształtowanie:
   • wrażliwości uczuciowej,
   • autentyzmu działań,
   • otwartości,
   • ufności,
  • poznawanie własnej sfery uczuciowej,
  • opanowywanie emocji,
  • uwalnianie sądów i ocen od wpływu uczuć.
 3. Rozwój woli:
  • kształtowanie
   • pracowitości,
   • rzetelności,
   • wytrwałości,
   • aktywności,
   • odpowiedzialności,
  • kształtowanie umiejętności stawiania celów i osiągania ich.
 4. Rozwój ciała:
  • kształtowanie sprawności fizycznej,
  • uzmysłowienie potrzeby dbania o sprawność fizyczną i higienę ciała,
  • poznanie zasad profilaktyki zdrowotnej,
  • formy aktywnego wypoczynku i rekreacji sportowej,
  • hart.
Powrót do spisu treści ->

 

3. Zadania wychowawcze szkoły.

Nauczyciele gimnazjum w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym);
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na etapie gimnazjum;
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
Powrót do spisu treści ->

 

4. Program wychowania na poszczególne lata nauki.

Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej Gimnazjum Nr 112

Hasło główne:Człowiek i jego emocje.

Cel wychowania:Uczeń zna siebie i swoje otoczenie.

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • uczeń uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
 • zna i rozwija swoje zainteresowania,
 • panuje nad własnymi emocjami,
 • przestrzega zasad obowiązujących w grupie,
 • jest świadomy potrzeby dbania o własne zdrowie,
 • uświadamia sobie własną tożsamość rodzinną i narodową w swojej "małej ojczyźnie",
 • jest dumny ze swojego pochodzenia.

Formy i metody pracy:

 • metoda projektów + prezentacja wyników,
 • metoda dramy,
 • dyskusja,
 • spotkania, prelekcje,
 • sesja naukowa,
 • wycieczki,
 • prasówki,
 • inne, wg pomysłów wychowawców.

 

L.p. Hasła pośrednie Z a d a n i a
1. Mogę, umiem, potrafię. 1. Pomoc w odkryciu mocnych i słabych stron ucznia:
 • Jaki jestem?
 • Jaka jest moja wartość?
 • Czego chcę?
2.Ukazanie sposobów doskonalenia się.
 • Działanie umysłu: pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia, angażowanie zmysłów...
 • Jak uczyć się efektywnie?
 • Pozytywne myślenie.
 • Poznanie i rozwój zainteresowań.
 • Wyznaczanie celu i jego realizacja.
2. Emocje.
 1. Ukazanie różnic między emocjami pozytywnymi i negatywnymi:
  - Co czuję, gdy...?
 2. Samokontrola zachowań.
 3. Radzenie sobie ze stresem.
 4. Świadomość a dojrzałość.
 5. Zapoznanie z dziełami sztuki wyrażającymi emocje.
3. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe.
 1. Omówienie postaw asertywnych.
 2. Bariery komunikacyjne i sposoby ich usuwania.
 3. Znaczenie tolerancji.
 4. Zasady współżycia w grupie.
4. Jestem sprawny i zdrowy.
 1. Co to są uzależnienia i jak się ich ustrzec?
  (papierosy, alkohol, narkotyki, kawa, praca, hazard, komputer).
  Przyczyny i skutki.
 2. Higiena pracy umysłowej i snu.
 3. Żywność i żywienie - zasady przygotowywania i przechowywania.
 4. Higiena osobista i otoczenia.
 5. Hartowanie ciała.
 6. Aktywność ruchowa.
 7. Aktywny wypoczynek, rekreacja, zainteresowania sportowe.
 8. Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.
 9. Zasady korzystania z pomocy służby zdrowia.
 10. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
5. Dumny z pochodzenia.
 1. Skąd pochodzę?
 2. Czym jest dla mnie moja "mała ojczyzna"?
 3. Historia Włoch.
 4. Wybitni przedstawiciele.
 5. Zabytki przyrody i architektury.
 6. Miejsca pamięci narodowej.

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej Gimnazjum Nr 112

Hasło główne: Prawa człowieka

Cel wychowania: Uczeń jest świadomy swoich praw jako człowiek i członek społeczeństwa.

Oczekiwane efekty pracy wychowawczej:

 • uczeń zna prawa człowieka wynikające z międzynarodowych dokumentów,
 • zna prawa i obowiązki obywatelskie,
 • przygotowuje się do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego,
 • zna miejsca i instytucje istotne dla naszego państwa (Sejm, Senat, Rząd, Prezydent, muzea...),
 • zna strukturę samorządu lokalnego.

Formy i metody pracy:

 • metoda projektów,
 • metoda dramy,
 • dyskusja,
 • wycieczki,
 • spotkania,
 • wywiady,
 • artykuły,
 • sesje naukowe...
 • prasówka.
L.p. Hasła pośrednie Z a d a n i a
1. Mam prawa ale i obowiązki.
 1. Zapoznanie z prawami człowieka - analiza dokumentów (m.in. Powszechna deklaracja praw człowieka).
 2. Prawa i obowiązki obywatela wynikające z Konstytucji RP.
 3. Co to znaczy być patriotą?
 4. Prawa i obowiązki ucznia (życie szkoły, samorządność, procedury demokratyczne, regulacje prawne...).
2. Struktury państwowe i samorządowe.
 1. Zapoznanie z działalnością Sejmu, Senatu, Rządu, Prezydenta, partii politycznych, związków zawodowych itp.
 2. Struktura i zakres działalności samorządu lokalnego.
 3. Gdzie i do kogo zwrócić się w przypadku konieczności załatwienia ważnych spraw?
 4. Jak wypełniać druki urzędowe, kwestionariusze, pisać podanie, wniosek, życiorys, itp.
3. Co się dzieje w kraju i na świecie?
 1. Kształtowanie nawyku czytania prasy.
 2. Rozumienie ważnych wydarzeń życia politycznego, społecznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.
4. Dyskutuję. Poznanie zasad prowadzenia prawidłowej dyskusji:
 • prezentacja problemu,
 • obrona własnego stanowiska,
 • właściwa argumentacja,
 • branie pod uwagę argumentów strony przeciwnej,
 • podsumowanie, wnioski.

Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej Gimnazjum Nr 112

Hasło główne:Człowiek we współczesnym świecie.

Cel wychowania: Uczeń zna sens życia i swoje miejsce w Polsce, Europie i na świecie.

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • uczeń zna najważniejsze pytania i pojęcia filozoficzne,
 • rozumie siebie i drugiego człowieka,
 • dokonuje analizy filozoficznej,
 • potrafi bronić własnych poglądów i wartości,
 • stosuje właściwą hierarchię wartości,
 • jest wrażliwy na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego,
 • zna rolę filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich,
 • rozumie procesy integracyjne zachodzących w Europie,
 • jest świadomy hasła "Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem",
 • zna najważniejsze instytucje europejskie,
 • wykorzystuje wiedzę o kulturze śródziemnomorskiej w kolejnych etapach edukacji oraz w życiu społecznym i zawodowym,
 • rozumie aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie.
Formy i metody pracy:
 • metoda projektów,
 • metoda dramy,
 • testy, ankiety,
 • prasówka,
 • wycieczki,
 • dyskusje,
 • inne...
L.p. Hasła pośrednie Z a d a n i a
1. Sens życia.
 1. Prezentacja dyscyplin filozoficznych.
 2. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
  • Kim jestem?
  • Skąd przychodzę?
  • Dokąd zmierzam?
  • Jaki jest sens życia ludzkiego?
 3. Filozofia jako "umiłowanie mądrości".
 4. Klasyczna definicja prawdy.
 5. Podstawowe prawdy filozoficzne a ich odniesienie do współczesności.
2. My w Europie.
 1. Zapoznanie ze strukturami Unii Europejskiej
 2. Polityka edukacyjna U.E.- odrębność i współpraca.
 3. Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
3. Kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej.
 1. Obecność wartości świata starożytnego w nowoczesnej Europie.
 2. Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej.
 3. Zrozumienie i interpretacja popularnych zwrotów, sentencji, pojęć i terminów pochodzących z języków klasycznych.
 4. Film i teatr jako środki przekazu wartości ogólnoludzkich.
4. Czytam prasę.
 1. Ułatwienie rozumienia aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
 2. Wdrażanie do nawyku czytania prasy.
5. Przygotowujemy się do aktywności społecznej i gospodarczej.
 1. Odnajdywanie swojego miejsca w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej w zależności od własnych predyspozycji i uzdolnień.
 2. Rynek pracy.
 3. Ubieganie się o pracę.
  (list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, rozmowa kwalifikacyjna, cechy dobrego pracownika).
 4. Podstawowe zasady etyczne w życiu człowieka i pracownika.
 5. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych:
  - wybór zawodu,
  - system poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.
 6. Mechanizmy gospodarki wolnorynkowej.
6. Zagrożenia współczesnego świata.
 1. Uświadomienie potrzeby podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 2. Katastrofy drogowe i kolejowe - zasady zachowania się.
 3. Kurs pierwszej pomocy poszkodowanym.
 4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności.
Powrót do spisu treści ->

 

5. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela.

Wszyscy nauczyciele Gimnazjum Nr 112 będąc jednocześnie dydaktykami, instruktorami, trenerami, opiekunami, wychowawcami, autorytetami, doradcami, przewodnikami i mistrzami:
 • Stanowią wzór osobowy dla ucznia;
 • Traktują go podmiotowo;
 • Stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju, dbając o jego intelekt, ducha, wolę i ciało;
 • Są życzliwi i konsekwentni;
 • Stawiają wysokie wymagania zgodnie z predyspozycjami ucznia i zasadą "możesz, umiesz, potrafisz";
 • Pomagają odkrywać mocne strony osobowości ucznia, aby wzmóc jego wiarę we własne siły;
 • Nie naruszają godności osobistej ucznia, okazują mu szacunek;
 • Prezentują autentyczną postawę, wykorzystując wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii;
 • Omawiają przyjęte w społeczeństwie zasady moralne i normy z osobistym i emocjonalnym zaangażowaniem;
 • Uczą umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy;
 • Rozwijają dociekliwość poznawczą, otwierającą ucznia na poznanie świata;
 • Ukazują wartości prawdy, dobra i piękna;
 • Sprzyjają rozwojowi motywacji do nauki;
 • Dają poczucie sensu wysiłku ucznia;
 • Pomagają rozwijać świadomość i postawę moralną;
 • Pomagają w dokonywaniu właściwych wyborów i nabywaniu pozytywnych doświadczeń;
 • Oferują pomoc w budowie koncepcji własnego życia ucznia;
 • Ukazują sens życia, przyszłość, wybór drogi życiowej;
 • Uczą dążenia do dobra własnego i innych oraz realizacji celów przez rzetelną pracę i uczciwość;
 • Wdrażają do działań prospołecznych;
 • Przygotowują do udziału w życiu publicznym i zawodowym;
 • Budzą szacunek dla państwa i tradycji narodowej;
 • Tworzą atmosferę dialogu, wzajemnego zaufania, jedności i współpracy;
 • Uczą tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka;
 • Cele wychowawcze realizują na każdej lekcji, odwołując się do przeżyć i doświadczeń uczniów;
 • Ściśle współpracują z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i uczniami

Powrót do spisu treści ->

6. Powinności wychowawcy klasowego.

Wychowawca klasy:
 • dba o dobro uczniów - wychowanków w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,
 • kieruje zespołem pedagogicznym pracującym z klasą i ściśle z nim współpracuje;
 • koordynuje realizację zadań zapisanych w programie wychowawczym;
 • ustala kalendarz prac klasowych, wycieczek, imprez...;
 • realizuje program działań wychowawczych i tematykę godzin według wcześniej opracowanego planu;
 • gromadzi informacje o osiągnięciach i postępach uczniów w nauce ( z każdego przedmiotu);
 • kompletuje sprawdziany semestralne i roczne ze wszystkich przedmiotów, aby udostępnić do wglądu rodzicom podczas zebrań;
 • nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązywanie się ze zobowiązań wobec szkoły;
 • rozwiązuje bieżące problemy naukowe i wychowawcze - w razie potrzeby nawiązując kontakt z rodzicami uczniów;
 • organizuje dni otwarte i zebrania klasowe rodziców - zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 • prowadzi dokumentację pracy klasy i dba o nią;
 • tworzy życzliwą atmosferę w klasie, stara się, aby wszyscy czuli się w niej dobrze;
 • kształtuje poczucie autonomii ucznia i wdraża go do samodzielnego formułowania wniosków i sądów;
 • kształtuje szacunek dla norm obowiązujących w społeczności szkolnej;
 • motywuje do lepszej nauki i osiągania sukcesów;
 • wspomaga uczniów mających trudności szkolne;
 • ocenia zachowanie uczniów uwzględniając opinie innych nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, kolegów i samoocenę ucznia;
 • zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów;
 • wspomaga zespół uczniowski, inspiruje i kieruje realizacją podjętych działań;
 • na bieżąco przekazuje wszelkiego rodzaju ogłoszenia i informacje;
 • wykonuje inne czynności wynikające z planu pracy szkoły, Statutu Szkoły i innych dokumentów.
Powrót do spisu treści ->

 

7. Powinności ucznia.

W zakresie obowiązków uczniowskich uczeń powinien:
 • Regularnie uczęszczać na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne;
 • Sumiennie pracować na wszystkich lekcjach;
 • Być aktywnym w procesie dydaktycznym;
 • Systematycznie odrabiać prace domowe;
 • Samodzielnie poszerzać wiedzę w interesujących go dziedzinach;
 • Pracować na miarę własnych sił, możliwości i uzdolnień.
W zakresie kultury osobistej uczeń musi:
 • Kulturalnie zachowywać się podczas lekcji, przerw i wszędzie tam gdzie przebywa;
 • Dbać o kulturę słowa; nie używać wulgaryzmów;
 • Nie naruszać godności własnej i innych;
 • Dbać o własne zdrowie i higienę osobistą;
 • Dbać o ład i porządek wokół siebie;
 • Dbać o wygląd zewnętrzny (stroje i fryzury muszą być schludne i estetyczne, dostosowane do wieku i indywidualnych cech, bez ekstrawagancji);
 • Okazywać szacunek i tolerancję wobec drugiego człowieka, a szczególnie nauczycieli, rodziców, ludzi starszych i słabszych, a także koleżanek i kolegów i osób niepełnosprawnych;
 • Być punktualnym, odpowiedzialnym za swoje czyny i słowa, uczciwym;
 • Uczestniczyć w różnego rodzaju działalności kulturalnej organizowanej w szkole i poza nią.
W zakresie postawy społecznej uczeń powinien:
 • Przestrzegać ustaleń dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, samorządu uczniowskiego;
 • Wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków;
 • Wzbogacać życie klasy i szkoły własną wiedzą i inicjatywą;
 • Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach, imprezach klasowych, sportowych, wycieczkach;
 • Być wrażliwy na potrzeby innych (uczestniczyć w samopomocy koleżeńskiej);
 • Być otwarty, ufny, koleżeński.
Powrót do spisu treści ->

 

8. Zasady współpracy z rodzicami.

 • O zasadach wychowania dziecka decydują rodzice, szkoła jedynie uzupełnia i wzbogaca wychowanie;
 • Rodzice systematycznie kontrolują wyniki w nauce swojego dziecka;
 • Regularnie uczestniczą w zebraniach;
 • Informacje o uczniu uzyskują od wychowawcy podczas zebrań, od nauczycieli poszczególnych przedmiotów podczas dni otwartych;
 • Otrzymują do wglądu prace kontrolne, które po podpisaniu są zwracane nauczycielom na następnej lekcji;
 • Uzyskują informacje o postępach ucznia po każdym semestrze i opinię o jego zachowaniu;
 • Na bieżąco kontrolują zeszyty przedmiotowe i dzienniczki;
 • Kontrolują odrabianie prac domowych;
 • Motywują dzieci do lepszej nauki;
 • Dbają o punktualność własnego dziecka i terminowo usprawiedliwiają nieobecności;
 • Dbają o estetyczny i zgodny z regulaminem szkolnym wygląd zewnętrzny ucznia;
 • W swoich rozmowach z dzieckiem nie naruszają autorytetu nauczyciela i wychowawcy;
 • Stawiają się na wezwanie wychowawcy w trudnych sprawach wychowawczych;
 • Aktywnie współdziałają na rzecz klasy, podejmują inicjatywy i wnioski służące lepszemu funkcjonowaniu zespołu klasowego;
 • Jako opiekunowie uczestniczą w organizowanych wyjściach i wycieczkach;
 • Swoje uwagi i pretensje kierują do wychowawcy, w przypadku braku odpowiedniej reakcji do dyrektora szkoły lub przewodniczącego Społecznej Rady Szkoły;
 • Reprezentację rodziców stanowi tzw. "trójka klasowa", jako organ wybrany przez wszystkich rodziców uczniów danej klasy.

Powrót do spisu treści ->

9. Inne tematyczne, okresowe programy
i działania wychowawcze.

W szkole mogą być realizowane inne, wycinkowe programy wychowawcze, dotyczące m.in.
 • Edukacji regionalnej (cykl wycieczek, konkursów wiedzy, itp.);
 • Profilaktyki uzależnień;
 • Agresji i przemocy;
 • Doradztwa zawodowego (prelekcje, spotkania...);
 • Edukacji kulturalnej:
  • koncerty muzyczne,
  • wyjścia do teatru,
  • wyjścia do muzeów, na wystawy,
  • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
  • konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie, na gazetkę o tematyce patriotycznej, ekologicznej, itp.;
  • wieczory poezji i prozy,
  • spotkania z przedstawicielami świata kultury.
 • Inne w zależności od potrzeb i możliwości.
Powrót do spisu treści ->

 

10. Sylwetka absolwenta Gimnazjum Nr 112

Podejmując wszystkie wyżej wymienione działania wychowawcze chcielibyśmy, aby nasz absolwent był człowiekiem wszechstronnie rozwiniętym, a w szczególności:
 • Posiadał odpowiedni zapas wiedzy i umiejętności;
 • Był świadomy swoich mocnych stron, a słabsze umiał doskonalić;
 • Był samodzielny w poszukiwaniu wiedzy, odkrywaniu prawd i wartości;
 • Wrażliwy na dobro i piękno;
 • Tolerancyjny;
 • Gotowy do podjęcia dalszej edukacji zgodnie z predyspozycjami;
 • Otwarty, ufny, optymistycznie nastawiony do świata i ludzi, skromny;
 • Rozważny, komunikatywny;
 • Kulturalny, miły;
 • Potrafił wyrażać własne opinie i bronić swoich poglądów i wartości;
 • Wykazywał inicjatywę, był twórczy, kreatywny;
 • Potrafił współdziałać w grupie;
 • Był dumny ze swojego pochodzenia;
 • Znał tradycje narodowe;
 • Znał siebie, swoje prawa i obowiązki;
 • Orientował się w mechanizmach działania gospodarki wolnorynkowej;
 • Znał zagrożenia życia współczesnego człowieka i umiał im przeciwdziałać lub zapobiegać;
 • Był przygotowany do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego;
 • Był sprawny fizycznie, zahartowany, zdrowy;
 • Miał silną wolę;
 • Był uczciwy, odpowiedzialny, umiał w pełni odróżniać dobro od zła.
Powrót do spisu treści ->
© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego