Nauczanie indywidualne - procedury

PROCEDURY ORGANIZACJI
NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

w Gimnazjum nr 112
im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 

 1. Indywidualne nauczanie obejmuje młodzież, której stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia udział w zajęciach szkolnych.
 2. Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor organizuje nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dyrektor wyznacza nauczycieli, którym powierza prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego i w porozumieniu z nimi ustala plan zajęć ucznia. Lekcje odbywają się
  co najmniej trzy dni w tygodniu.
 5. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniem w ramach nauczania indywidualnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 6. Zajęcia nauczania indywidualnego odbywają się w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu, w domu ucznia lub w placówce wychowawczej w wymiarze 10 -11 godzin tygodniowo.
  O miejscu zajęć decyduje dyrektor, sugerując się zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.
 7. Rodzic ucznia ma obowiązek zapewnić właściwe warunki na prowadzenie nauczania w domu ucznia – osobne pomieszczenie, ciszę i bezpieczeństwo.
 8. Nauczanie indywidualne może odbywać się w szkole na wniosek rodzica, który nie może zapewnić w domu właściwych warunków na prowadzenie nauczania.
 9. Dyrektor na wniosek nauczycieli może zarządzić prowadzenie nauczania indywidualnego w szkole, jeśli rodzice nie zapewnią właściwych warunków do prowadzenia lekcji w domu ucznia, a stan zdrowia ucznia na to pozwala.
 10. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania w gimnazjum dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia.
 12. Zajęcia nauczania indywidualnego dokumentowane są w dzienniku zajęć indywidualnych. Nauczyciele uczący mają obowiązek wpisywać na bieżąco tematy zajęć i oceny z przedmiotów edukacyjnych. Wychowawca klasy czuwa nad dokumentacją.

 

 

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

I. Rodzice, opiekunowie prawni.

 1. Kierują wniosek do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie zorganizowania nauczania indywidualnego, dostarczając:

a)      dokumentację medyczną – zaświadczenia lekarza specjalisty,

b)      opinię wychowawcy klasy/ pedagoga szkolnego, uwzględniającą min. realizację obowiązku szkolnego.

 1. Dostarczają orzeczenie o przyznaniu nauczania indywidualnego dyrektorowi szkoły wraz z podaniem.
 2. Zapewniają właściwe warunki do prowadzenia lekcji w domu, jeśli dyrektor podejmie decyzję o realizacji nauczania indywidualnego w domu ucznia. Zapewniają:

a)      osobne pomieszczenie,

b)      ciszę,

c)       bezpieczeństwo.

 1. Informują szkołę o niemożności realizacji zajęć z powodu choroby ucznia lub ważnych spraw rodzinnych.
 2. Zgłaszają dyrektorowi szkoły, że nie mogą zapewnić właściwych warunków na zorganizowanie zajęć w domu ucznia.
 3. W przypadku, gdy dyrektor szkoły podejmie decyzję o zorganizowaniu nauczania indywidualnego w szkole, są zobowiązani kontrolować frekwencję dziecka na zajęciach.
 4. Biorą odpowiedzialność za zachowanie dziecka na zajęciach.

II. Dyrektor szkoły

 1. Na czas określony w orzeczeniu poradni psychologiczno –pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne ucznia.
 2. Organizuje nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Określa miejsce realizacji nauczania indywidualnego po analizie orzeczenia poradni
  i warunków domowych ucznia.  Nauczanie może odbywać się w szkole lub w domu ucznia.
 4. Wyznacza nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w liczbie 10 - 11 godzin tygodniowo
  i ustala z nimi plan zajęć.
 5. Dba o właściwy przebieg nauczania indywidualnego.

III. Wychowawca

 1. Pisze opinię o uczniu do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Współpracuje z rodzicami ucznia, informując ich o wszelkich uwagach związanych z przebiegiem nauczania indywidualnego, w tym zachowania ucznia na zajęciach i frekwencji na lekcjach, jeśli nauczanie odbywa się w szkole.
 3. Współpracuje z rodzicami ucznia w celu kontroli sytuacji zdrowotnej, dydaktycznej oraz osobistej ucznia.
 4. Informuje nauczycieli o przyczynach nauczania indywidualnego określonych
  w orzeczeniu w celu dostosowania treści programowych do realizacji przez ucznia.
 5. Umożliwia uczniowi udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.
 6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym.

IV. Pedagog szkolny

 1. Zapoznaje rodziców z wymaganiami poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczącymi uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 2. Na prośbę rodziców/ opiekunów prawnych przygotowuje opinię o uczniu po konsultacji z wychowawcą klasy.
 3. Przekazuje wychowawcy klasy kserokopię orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o nauczaniu indywidualnym.
 4. Udziela nauczycielom wskazówek do pracy z uczniem, uwzględniając stan chorobowy i zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Poznaje warunki życia i nauki ucznia w jego środowisku rodzinnym.
 6. Otacza ucznia opieką poprzez:

a)      poznanie aktualnego stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej i rodzinnej ucznia,

b)      rozpoznawanie potrzeb ucznia związanych z samorealizacją,

c)       współpracę z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia,

d)      współpracę z wychowawcą klasy,

e)      współpracę z nauczycielami.

 1. Interweniuje w sytuacjach zakłócających przebieg nauczania indywidualnego zarówno ze strony ucznia, rodziców / opiekunów prawnych, jak i nauczycieli, informując o tym wychowawcę klasy i dyrektora gimnazjum.

V. Nauczyciele

 1. Ustalają wraz z dyrektorem plan zajęć ucznia.
 2. Prowadzą lekcje w ramach nauczania indywidualnego w określonym przez dyrektora szkoły miejscu i czasie.
 3. Dokumentują zajęcia w dzienniku elektronicznym.
 4. O swojej nieobecności na zajęciach informują telefonicznie ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. Realizują z uczniem podstawę programową.
 6. Dostosowują treści nauczania do sytuacji dziecka – jego stanu zdrowia.
 7. Informują dyrektora szkoły o niemożliwości realizacji niektórych treści programowych ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia.
 8. O zakłóceniach w przebiegu nauczania indywidualnego informują wychowawcę klasy lub pedagoga.

 

 

 

 

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego