Statut


STATUT
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 112
im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
w WARSZAWIE
tekst jednolity

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, zwane dalej Gimnazjum, jest szkołą publiczną, dostępną dla młodzieży po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.
   
 2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Stołeczne Warszawa, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
   
 3. Siedzibą Gimnazjum jest Warszawa, ul. Solipska 17/19.
   
 4. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
   
 5. Gimnazjum działa na podstawie aktu założycielskiego z dnia 27 maja 2004 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/639/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/865/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku, zmienionej uchwałą nr LXXI/2246/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r., ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz..U. z 1996r., Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i wydanych do niej przepisów wykonawczych, a także niniejszego statutu.
   
 6. Gimnazjum jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy.
   
 7. Obsługa budżetowa i finansowa prowadzona jest przez Dzielnicowe Biuro Finansowania Oświaty.
   
 8. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
   
 9. Nauka w Gimnazjum trwa 3 lata.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Gimnazjum lub Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.
 2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
   
 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum.
   
 4. Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające
  w Gimnazjum.
   
 5. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
   
 6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Gimnazjum.
   
 7. Organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa.
   
 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum lub Kuratorze należy przez to rozumieć działającego w imieniu Wojewody Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
   
 9. Poradni psychologiczno - pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucje świadcząca poradnictwo i specjalistyczną pomoc, posiadająca uprawnienia do wydawania orzeczeń.
   

§ 3

 1. Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego, Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim cyklu kształcenia.
   
 2. Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
   
 3. Gimnazjum realizuje ustalone:
  1. podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów;
  2. ramowy plan nauczania;
  3. program wychowawczy;
  4. zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów.
    
 4. Gimnazjum posiada n/w dokumenty, które regulują pracę szkoły:
  1. Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 112;
  2. Szkolny Program Profilaktyki;
  3. Szkolny zestaw programów nauczania do poszczególnych przedmiotów nauczania zawartych w ramowym planie;
  4. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich;
  5. Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Gimnazjum nauczycielom
   i pracownikom niepedagogicznym;
  6. Regulamin BHP;
  7. Regulamin wynagradzania;
  8. Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych;
  9. Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego;
  10. Regulamin Ucznia;
  11. Regulamin działania Rady Rodziców;
  12. Procedury organizowania wycieczek szkolnych w Gimnazjum Nr 112;
  13. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole;
  14. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego;
  15. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia;
  16. Zasady dotyczące ubioru szkolnego.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 4

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły
i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

§ 5

Główne cele edukacyjne Gimnazjum to:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w zakresie doskonalenia umysłu, ducha woli i ciała.
   
 2. Przygotowanie go do aktywnego udziału w życiu społecznym.
   
 3. Wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.
   
 4. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
   
 5. Wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki.
   
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
   
 7. Wdrażanie do samodzielności.

 

§ 6

Cele Gimnazjum realizowane są w trzech wymiarach: nauczanie, kształtowanie umiejętności
i wychowanie.

§ 7

W zakresie nauczania Gimnazjum zapewnia uczniom w szczególności:

 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
   
 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
   
 3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
   
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.).
   
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
   
 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
   
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
   
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 8

W zakresie kształtowania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy Gimnazjum stwarza warunki do:

 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
   
 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
   
 3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
   
 4. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
   
 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
   
 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
  i nawyków.
   
 7. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
   
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów społecznych.

 

§ 9

W zakresie pracy wychowawczej Gimnazjum wspiera obowiązki rodziców, aby uczniowie:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
   
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie.
   
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji w Gimnazjum.
   
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną
  z wolnością innych.
   
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.
   
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
   
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
   
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
  i uczniów.

 


 

§ 10

Program wychowania na poszczególne lata nauki zawiera główne hasła:

 1. Klasy 1 - Człowiek i jego emocje;
 2. Klasy 2 - Prawa człowieka;
 3. Klasy 3 - Człowiek we współczesnym świecie.

§ 11

 1. Gimnazjum zapewnia pomoc i otacza wszechstronną opieką uczniów, którzy
  z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują indywidualnego wsparcia.
   
 2. Zadania opiekuńczo - wychowawcze Gimnazjum mają wyrównywać szanse wszystkich uczniów, zwłaszcza słabszych i zaniedbanych środowiskowo. Uczeń winien być otoczony wszechstronną pomocą w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz otrzymać wsparcie w każdej trudnej dla niego sytuacji.
   
 3. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie psychiczno-fizyczne.
   
 4. Pedagog lub psycholog szkolny obejmuje indywidualną opieką pedagogiczną uczniów wymagających pomocy.
   
 5. Działania profilaktyczne i opiekuńcze Gimnazjum obejmują współpracę z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną, instytucjami opiekuńczymi (Ośrodek Pomocy Socjalnej, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Strażą Miejską, Policją.
   
 6. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców lub innych osób prawnych.
   
 7. Wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne Dyrektor szkoły może skierować wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
   
 8. Gimnazjum dba o realizację obowiązku szkolnego przez ucznia. W przypadku braku realizacji obowiązku lub realizacji niesystematycznej sprawa kierowana jest do organu prowadzącego. Za realizację obowiązku szkolnego odpowiedzialni są rodzice.
   
 9. Uczniowie, którzy po roku uczęszczania do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują nadziei na ukończenie szkoły w normalnym trybie mogą być skierowani do oddziału przysposabiającego do zawodu.
   
 10. Zadania opiekuńcze Gimnazjum z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny realizowane są poprzez:
  1. zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
  2. organizowanie wycieczek pod opieką nauczycieli i rodziców zgodnie
   z procedurami organizowania wycieczek szkolnych w Gimnazjum Nr 112
  3. organizowanie stałych dyżurów nauczycielskich na korytarzach podczas przerw między lekcjami;
  4. zapewnienie opieki nauczycielskiej w klasach podczas przerw śniadaniowych;
  5. prowadzenie pogadanek, prelekcji, poranków na temat bezpieczeństwa
   w szkole i poza nią.
    
 11. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę zapewniającą odpłatny, ciepły posiłek.
   
 12. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia drugiego śniadania podczas przerwy śniadaniowej pod opieką wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
   
 13. Uczniowie z najuboższych rodzin mogą korzystać z bezpłatnych obiadów, refundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub inną organizację o charakterze charytatywnym.
   
 14. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła może organizować świetlicę.
   
 15. W miarę możliwości finansowych szkoła może prowadzić monitoring pomieszczeń szkolnych lub inne formy ochrony.
   
 16. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
   
 17. Gimnazjum umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
  1. organizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań;
  2. wdrażanie innowacji i eksperymentów;
  3. organizowanie wyjść do teatrów, muzeów, na wystawy;
  4. umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauki.
    
 18. Działalność edukacyjna Gimnazjum określona jest przez:
  1. szkolny program nauczania uwzględniający wymiar wychowawczy;
  2. szkolny program wychowawczy opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowany przez wszystkich nauczycieli;
  3. Szkolny Program Profilaktyki.

 


ROZDZIAŁ III
Organy Gimnazjum

§ 12

 1. Organami Gimnazjum są:
  1. Dyrektor Gimnazjum;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.
    
 2. Każdy z organów Gimnazjum wymienionych w ust. 1 ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 13

 1. Dyrektor szkoły realizuje swoje zadania na zasadach określonych w ustawie
  o systemie oświaty, w ustawie - Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MEN
  w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
   
 2. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Gimnazjum
  i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 7. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w szkole;
 8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 10. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
   i innym pracownikom;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum;
  4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 14

 1. Funkcję dyrektora Gimnazjum powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący Gimnazjum.
   
 2. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
   
 3. Funkcję dyrektora Gimnazjum powierza się na 5 lat szkolnych.
   
 4. Szczegółowe zasady dotyczące powołania i odwołania dyrektora regulują odrębne przepisy.

§ 15

 1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.
   
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
   
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
   
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.
   
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
  i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
   
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, a także powiadamia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie zebrania.
   
 7. Dyrektor Gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
   

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców ich projektów;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad Gimnazjum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
    
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
   i pozalekcyjnych;
  2. projekt planu finansowego Gimnazjum;
  3. wnioski Dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
    
 3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
  Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
   
 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły albo jego zmiany po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
   
 5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
   
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
   
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
   
 8. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
   

 1. Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli
  i innych pracowników szkoły.

§ 16

 1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.
   
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
   
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
   
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.
   
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem, stawianymi wymaganiami i kryteriami ocen;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia audycji przez radiowęzeł;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum;
 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

   

§ 17

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły.
   
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

§ 18

 1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
   
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
   
 3. Wyboru dokonuje się na podstawie przyjętej ordynacji wyborczej.
   
 4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Przewidywane są wybory uzupełniające
  w czasie trwania kadencji nie więcej jednak niż 1/3 składu osobowego w ciągu roku.
   
 5. Rada Rodziców wybiera ze swego grona:
  1. przewodniczącego;
  2. zastępcę przewodniczącego;
  3. sekretarza;
  4. skarbnika;
  5. komisję rewizyjną - 3 osoby.
    
 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
   
 7. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Gimnazjum z głosem doradczym.
   
 8. Zebrania Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące.
   
 9. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
   
 10. Rada Rodziców uczestniczy w życiu szkoły oraz w rozwiązywaniu jej spraw wewnętrznych.
   
 11. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum, organu prowadzącego szkołę i do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
   
 12. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, opiniuje program
  i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora.
   
 13. Ocenia sytuację i stan szkoły. Występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
   
 14. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada gromadzi środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
   
 15. Rada Rodziców ma obowiązek przedstawienia sprawozdania z działalności po zakończenia roku finansowego.
   
 16. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych szkół ustalając zasady
  i zakres współpracy.

§ 19

Organy Gimnazjum działają zgodnie z zakresem praw i obowiązków określonych ustawą
o systemie oświaty i ustawą Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

§ 19a

 

 1. Wszystkie organy szkoły powinny ze sobą ściśle współpracować w celu realizacji zadań statutowych oraz w miarę możliwości wspólnie podejmować ważne decyzje.

 

 1. Wszelkie spory zaistniałe na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania stron.

 

 1. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez Dyrektora po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych stron.

 

 1. Spory pomiędzy uczniami i nauczycielami rozpatruje Dyrektor szkoły zgodnie
  z zasadami przyjętymi w pkt. 2 i 3.

 

 1. Od decyzji Dyrektora wnioskodawcy mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 1. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu sporu mogą również brać udział: pedagog lub psycholog szkolny, Dyrektor, wicedyrektor, rodzice (opiekunowie prawni) i inne osoby wspierające pracę wychowawczą szkoły (np. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej).

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Gimnazjum

§ 20

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
   
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
   
 3. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podczas organizacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 21

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę
  w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do 30 maja.
   
 2. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się liczbę pracowników łącznie
  z liczbą stanowisk kierowniczych; ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
   
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum Dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 22

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym dla danej klasy.
   
 2. Minimalna liczba uczniów w oddziale nowo zorganizowanym wynosi 26 osób.
   

§ 23

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
   
 2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, pracowniach przedmiotowych obiektach sportowych, w tym na basenie.
   
 3. Uczniowie przebywający w pomieszczeniach wymienionych w ust. 2 muszą przestrzegać obowiązujących tam regulaminów.

§ 24

 1. Poza systemem klasowo - lekcyjnym prowadzi się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz zajęcia podczas wycieczek i tzw. "zielonych szkół".
   
 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 organizowane mogą być w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub za odpłatnością uczniów.

§ 25

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 26

 1. Wprowadza się obowiązkowy podział na grupy na lekcjach języków obcych
  i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń,
  w tym – laboratoryjnych i lekcji edukacji dla bezpieczeństwa w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
   
 2. W przypadku oddziałów liczących - odpowiednio - mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ustępie 1, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
   
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 27

 1. W Gimnazjum mogą być tworzone oddziały klas dwujęzycznych, o ile pozwolą na to warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego.
   
 2. W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim
  i drugim języku nauczania.
   
 3. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu, w języku polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

§ 28

 1. W Gimnazjum mogą być prowadzone eksperymenty lub nowatorstwo oraz mogą działać klasy nietypowe.
   
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).
   
 3. Innowacja i eksperyment wymagają stworzenia odpowiednich warunków kadrowych
  i organizacyjnych.
   
 4. W Gimnazjum może być realizowany własny autorski program nauczania przedmiotu obowiązkowego.
   
 5. Uchwały w sprawie prowadzenia innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
   
 6. Prowadzenie eksperymentu wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

§ 29

Gimnazjum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 30

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
   
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
   
 3. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu, gdzie:
 1. gromadzi się i opracowuje zbiory;
 2. korzysta z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz zasobów multimedialnych;
 3. wypożycza się księgozbiór.
   
 1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel - bibliotekarz.
   
 2. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:
 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
 4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 5. kierowanie działem biblioteki w zakresie spraw Gimnazjum;
 6. sporządzanie planu pracy biblioteki na każdy rok i odpowiedzialność za jego realizację;
 7. prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w ścisłej współpracy z nauczycielami języka polskiego i wychowawców klas;
 8. dbanie o wzbogacanie biblioteki o literaturę metodyczną, popularnonaukową oraz książki zgodne z potrzebami młodzieży, nauczycieli i rodziców
 9. prenumerowanie prasy zgodnie z potrzebami młodzieży i nauczycieli;
 10. inspirowanie nauczycieli, młodzież i rodziców do korzystania z zasobów biblioteki;
 11. prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację biblioteki;
 12. dbałość o stan księgozbioru biblioteki;
 13. opieka nad łącznikami klas z biblioteką;
 14. współpraca z sekcją czytelniczą Samorządu Uczniowskiego;
 15. współpraca z innymi bibliotekami publicznymi 
 16. współpraca z Radą Rodziców polegająca na corocznym planowaniu działań w zakresie promowania
  i upowszechniania czytelnictwa, wzbogacania zasobów biblioteki szkolnej oraz prowadzenie akcji dla społeczności lokalnej, propagujących czytanie
 17. prezentowanie nowości czytelniczych podczas poranków klasowych, na tablicy informacyjnej, podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych
 18. inne zadania zlecone przez Dyrektora Gimnazjum.
 1. Budżet Gimnazjum zapewnia bibliotece środki na zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych i uzupełnianie zbiorów. Wydatki na powyższe cele mogą być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 31

 1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum zapewnia odpowiednie pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz:
 1. pomieszczenia dla kuchni i stołówki;
 2. pomieszczenie dla sklepiku szkolnego;
 3. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 4. gabinet pedagoga lub psychologa;
 5. kompleks boisk;
 6. szatnie;
 7. zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 8. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

§ 31a

 1. W Gimnazjum funkcjonuje dziennik elektroniczny, korzystanie z którego określają Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego.
   
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie nie wnoszą opłat za korzystanie z dziennika elektronicznego.

 

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 32

 1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych
  i obsługowych.
   
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
   
 3. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników określa Dyrektor szkoły w oparciu o stosowne przepisy.
   

§ 33

 1. W Gimnazjum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
   
 2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
   
 3. Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
   
 4. Dyrektor na czas nieobecności swojej i wicedyrektora może przekazać swoje kompetencje wybranemu nauczycielowi szkoły i ogłosić ten fakt na piśmie w księdze zarządzeń.
   
 5. Zakres obowiązków dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole określa Dyrektor szkoły.

§ 34

 1. Nauczyciele realizują program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w planach pracy Gimnazjum, w programach nauczania i programie wychowawczym.
   
 2. Nauczyciel ponadto:
 1. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora Gimnazjum;
 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 3. stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o jego intelekt, ducha, wolę i ciało; pomaga odkrywać mocne strony osobowości ucznia, aby wzmóc jego wiarę we własne siły;
 4. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
  o rozeznanie potrzeb uczniów;
 5. stawia wysokie wymagania zgodnie z predyspozycjami ucznia i zasadą "możesz, umiesz, potrafisz";
 6. uczy umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy; rozwija dociekliwość poznawczą;
 7. ukazuje wartości prawdy, dobra i piękna;
 8. sprzyja rozwojowi motywacji do nauki, daje poczucie sensu wysiłku ucznia,
 9. pomaga w budowaniu koncepcji własnego życia;
 10. wdraża do działań prospołecznych i udziału w życiu publicznym
  i zawodowym;
 11. budzi szacunek do państwa i tradycji narodowej;
 12. tworzy atmosferę dialogu i wzajemnego zaufania;
 13. uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 14. realizuje cele wychowawcze na każdej lekcji;
 15. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów;
 16. informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów;
 17. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
 18. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub zajęć pozalekcyjnych;
 19. decyduje w sprawie doboru programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników, pomocy dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
 20. decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej, rocznej postępów ucznia i o ocenie zachowania swoich uczniów;
 21. wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów;
 22. odpowiada za poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie, stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
 23. odpowiada karnie i cywilnie za ujemne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, przydzielonych mu przez Dyrektora Gimnazjum, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 35

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje powołany przez Dyrektora Gimnazjum na wniosek zespołu przewodniczący zespołu.
   
 2. W Gimnazjum działają zespoły:
  1. humanistyczny (tworzą go nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy
   o społeczeństwie, plastyki, muzyki i religii);
  2. matematyczny;
  3. przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka);
  4. języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski i inne);
  5. zespół nauczycieli wychowania fizycznego.
    
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. korelację treści programowych;
  2. współpracę nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów  nauczania;
  3. ustalanie metod i sposobów aktywizacji uczniów i podnoszenia efektywności pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;
  4. ustalanie sposobów badania wyników nauczania;
  5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, organizowanie lekcji koleżeńskich;
  6. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
   w uzupełnieniu ich wyposażenia;
  7. opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych
   i eksperymentalnych programów nauczania;
  8. organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności;
  9. przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych;
  10. organizowanie ciekawych akcji rozszerzających treści programowe.
    
 4. Zespoły opracowują szczegółowe plany pracy na każdy rok szkolny.

§ 36

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, którego zadaniem jest:
 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 2. ścisła współpraca nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego
  i wychowawczego;
 3. diagnozowanie oddziału - rozpoznawanie mocnych i słabych stron uczniów, uwarunkowań środowiskowych i innych przypadków mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 4. wypracowanie wspólnych metod i sposobów oddziaływania i rozwiązywania zaistniałych problemów;
 5. ocena postępów ucznia w nauce, badanie przyczyn braku postępów
  i określenie sposobów pomocy uczniowi.
 1. Pracą zespołu oddziałowego kieruje wychowawca klasy.

§ 37

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespół wychowawców lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
   
 2. Pracą w/w zespołów kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Gimnazjum na wniosek zespołu.

§ 38

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.
   
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
   
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
   
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:
  1. opieka nad powierzonym zespołem;
  2. tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia poprzez jego uczenie się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
   w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
    
 5. Wychowawca realizuje powierzone mu zadania poprzez:
  1. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia;
  2. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego poprzez: - wycieczki, imprezy klasowe, uroczystości;
  3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie poprzez uzgadnianie i koordynację ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (uczeń mający trudności w nauce, uczeń szczególnie uzdolniony);
  4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
 2. wzajemnego wspomagania się i współpracy w działaniach wychowawczych,
 3. włączenia rodziców w sprawy klasy i szkoły.
   
 1. Zadaniami szczegółowymi każdego wychowawcy są:
  1. dbałość o dobro uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki
   i profilaktyki;
  2. tworzenie życzliwej atmosfery w klasie;
  3. kształtowanie poczucia autonomii ucznia, wdrażanie go do samodzielnego formułowania wniosków i sądów;
  4. kształtowanie u uczniów szacunku dla norm obowiązujących w społeczności szkolnej;
  5. motywowanie do lepszej nauki i osiągania sukcesów;
  6. ocenianie zachowania uczniów uwzględniając opinie innych nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, klasy i samooceny ucznia;
  7. zapewnianie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów;
  8. kierowanie zespołem oddziałowym nauczycieli i ścisła z nim współpraca;
  9. realizowanie planu wychowawczego klasy i tematyki godzin wychowawczych;
  10. gromadzenie informacji o osiągnięciach i postępach uczniów w nauce;
  11. nadzorowanie funkcjonowania klasy i jej wywiązywania się ze zobowiązań wobec szkoły;
  12. organizowanie dni otwartych i zebrań z rodzicami wg harmonogramu;
  13. prowadzenie i dbałość o dokumentację klasową.
    
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, Dyrektora Gimnazjum, kolegów, pedagoga szkolnego lub psychologa.

§ 39

 1. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:
  1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;
  2. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci
   i młodzieży;
  3. udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
  4. koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;
  5. dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum;
  6. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności;
  7. współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą;
  8. pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych;
  9. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne.

 

§ 40

 1. Pedagog szkolny w szczególności:
  1. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy w wychowawcami klas;
  2. udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
  3. organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych
   i zaniedbanych;
  4. wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjne organizacji pozarządowych;
  5. kontroluje realizację obowiązku szkolnego;
  6. w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania Gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

 

 

§ 41

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
   
 2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować
  w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 42

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum mogą zrzeszać się w związkach zawodowych.

 

ROZDZIAŁ VI
Uczniowie

§ 43

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor  szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
   
 2. Terminy związane z rekrutacją uczniów do Gimnazjum ustala Mazowiecki Kurator Oświaty.
   
 3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły ustalonym przez organ prowadzący szkołę, w oparciu o zasady powszechnej dostępności nauki.
   
 4. Absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
   
 5. Rekrutacja odbywa się w oparciu o system elektroniczny.
   
 6. Listę przyjętych uczniów ustala się na podstawie kryteriów uwzględniających kolejno:
  1. wynik sprawdzianu po szkole podstawowej, tj. części ogólnej i części językowej;
  2. średnią ocen ze wszystkich przedmiotów;
  3. oceny z 4 przedmiotów (język polski, matematyka, przyroda, j. obcy);
  4. ocenę z zachowania;
  5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  6. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
  7. pozostałe kryteria zawarte w Uchwale nr XX/500/2015 Rady M. St. Warszawy
    
 7. Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów zawiera regulamin rekrutacji stanowiący załącznik do statutu szkoły.
   
 8. Szczegółowe kryteria podaje się do wiadomości kandydatom i ich rodzicom do końca lutego każdego roku.

§ 44

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Ucznia, także innych regulaminów obowiązujących w szkole.
   
 2. Szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze.
   
 3. Dbać o honor i dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentować.
   
 4. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
   
 5. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się podczas lekcji, punktualnie uczęszczać na zajęcia, nie wagarować.
   
 6. Usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
   
 7. Sumiennie pracować na lekcjach i w domu.
   
 8. Samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności, dbać o wszechstronny rozwój własnej osobowości.
   
 9. Uczyć się na miarę swoich sił, możliwości i uzdolnień.
   
 10. Przestrzegać zasad kultury i okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom, gościom szkoły, kolegom i koleżankom, a w szczególności:
  1. wykazywać postawę wolną od brutalności, agresji i przemocy;
  2. dbać o kulturę słowa.
    
 11. Być wrażliwym na potrzeby innych, pomagać słabszym, tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości.
   
 12. Wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków.
   
 13. Być odpowiedzialny za higienę, zdrowie własne i kolegów:
 1. nie palić papierosów, nie używać alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających;
 2. nie przynosić i nie reklamować w żadnej formie wszelkich substancji psychoaktywnych;
 3. nie przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych;
 4. nie wychodzić poza teren szkoły podczas i przed ukończeniem zaplanowanych na dany dzień zajęć.
   
 1. Szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek w szkole, ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w szkole lub na terenie przyszkolnym.
   
 2. Wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć lekcyjnych.
   
 3. Szanować godność własną i innych.
   
 4. Być odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny.
   
 5. Przestrzegać zasad ubierania się na terenie szkoły:
  1. uczeń ma obowiązek ubierać się schludnie w stonowany kolorystycznie
   i estetyczny strój zgodny z zapisami Regulaminu Ucznia. 
    

§ 45

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
   
 2. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem, stawianymi wymaganiami, kryteriami ocen.
   
 3. Opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, a także uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a także ochronę i poszanowanie jego godności.
   
 4. Korzystanie ze stałej bądź doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
   
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
   
 7. Wszechstronnego rozwoju osobowości.
   
 8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
   
 9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
   
 10. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
   
 11. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.
   
 12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
   
 13. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
   
 14. Wolnych od prac domowych dni (święta, ferie).
   

§ 45a

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń może złożyć zażalenie na piśmie lub ustnie do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Szkolnego, pedagoga lub psychologa oraz Dyrektora.
   
 2. Po wpłynięciu zażalenia Dyrektor szkoły podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów (analizuje dokumentację, wysłuchuje wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych), a następnie podejmuje decyzję w sprawie.
   
 3. Jeżeli po zbadaniu sprawy Dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień oddala zażalenie jako bezpodstawne.
   
 4. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

§ 46

W szkole stosuje się system kar i nagród dla uczniów.

§ 47

 1. Wobec uczniów Gimnazjum wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące rodzaje nagród:
  1. pochwała nauczyciela, wychowawcy;
  2. pochwała Dyrektora Gimnazjum;
  3. wyróżnienie wobec uczniów klasy przez nauczyciela, wychowawcę,
  4. wyróżnienie wobec uczniów innych klas na poranku szkolnym, na uroczystości lub przez szkolny radiowęzeł przez Dyrektora Gimnazjum;
  5. stypendium naukowe;
  6. list pochwalny dla ucznia, "różyczka";
  7. list gratulacyjny dla rodziców ucznia;
  8. nagroda rzeczowa;
  9. wysoka ocena zachowania;
  10. prezentacja wyróżniających się uczniów w gablocie szkolnej;
  11. wręczenie statuetki "Victoria" na uroczystości ukończenia szkoły.
    
 2. Uczniowie kończący Gimnazjum, którzy w ciągu całego cyklu nauki udowodnili,
  iż systematycznie rozwijali umysł, ducha, wolę i ciało oraz wyróżnili się godną naśladowania postawą mogą otrzymać statuetkę "Victoria".
   
 3. Wniosek o przyznanie statuetki może złożyć wychowawca klasy, nauczyciel, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców, sam zainteresowany.
   
 4. Do wniosku dołączona musi być pisemna samoocena kandydata uwzględniająca opis własnych dokonań w zakresie realizacji sfer wszechstronnego rozwoju.
   
 5. Statuetkę przyznaje Kapituła w składzie:
  1. Dyrektor szkoły;
  2. wychowawcy klas trzecich;
  3. nauczyciele języka polskiego;
  4. nauczyciele wf;
  5. nauczyciele plastyki i muzyki.
    
 6. W skład Kapituły mogą wchodzić też:
  1. przewodniczący Rady Rodziców;
  2. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 48

 1. Wobec uczniów naruszających postanowienia Statutu szkoły i Regulaminu Ucznia stosuje się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie nauczyciela, wychowawcy;
  2. upomnienie Dyrektora szkoły;
  3. nagana wobec uczniów klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę;
  4. nagana wobec uczniów innych klas udzielona przez Dyrektora Gimnazjum na poranku szkolnym lub przez radiowęzeł;
  5. zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim lub innej organizacji oraz reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz na czas nie dłuższy niż jeden semestr;
  6. zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, dyskotekach, imprezach klasowych i szkolnych;
  7. godziny pracy na rzecz szkoły;
  8. obniżona ocena zachowania, zgodnie z opracowanymi kryteriami;
  9. odpowiedzialność finansowa rodziców ucznia za spowodowane przez niego szkody materialne;
  10. przeniesienie do równoległej klasy.
    
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia zasad obowiązujących w szkole.
   
 3. Kara nie może naruszać godności osobistej ucznia i jego nietykalności.
   
 4. O nałożeniu kary powiadamia się rodziców ucznia.
   
 5. Uczeń, wobec którego zastosowano karę (lub jego rodzice) ma prawo odwołać się na piśmie w ciągu 3 dni do Dyrektora Gimnazjum uzyskując wcześniej poparcie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

   
 6. Dyrektor szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
  o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach, gdy uczeń:
  1. powoduje zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w szkole;
  2. stosuje przemoc wobec kolegów i koleżanek;
  3. powoduje zagrożenie wobec innych uczniów uzależnieniem od alkoholu
   i narkotyków.

§ 49

 1. Kary stosuje się według ustalonej gradacji.
   
 2. W szczególnie drastycznych przypadkach, kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:
  1. brutalność i wulgarność;
  2. szerzenie patologii społecznej;
  3. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;
  4. kradzież mienia społecznego i prywatnego;
  5. picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków;
  6. stosowanie cyberprzemocy.

§ 49a

1.W Gimnazjum obowiązuje jednolity strój galowy, którego główną częścią jest granatowa kamizelka z logo Gimnazjum.
 

2.Szczegółowe informacje dotyczące noszenia jednolitego stroju galowego określa regulamin ucznia Gimnazjum.
 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
Zasady oceniania

§ 50

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
   
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
   
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
  w Statucie Szkoły.

§ 51

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 52

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
   
 2. Udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
   
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
   
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
   
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
   
 6. Wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności.

 

 

§ 53

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   
 2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
   
 3. Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formie przyjętej w szkole.
   
 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
   
 5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznej/końcoworocznej z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   
 6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   
 7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
   

§ 54

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania na dany rok szkolny, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
   
 2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania poprzez:
   1. wywieszenie w widocznym miejscu w pracowniach przedmiotowych,
   2. umieszczenie na internetowej stronie gimnazjum
   3. umieszczenie na szkolnej tablicy informacyjnej;
 3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  4. wychowawcy klas drugich na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

§ 55

 1. Stosowane są różnorodne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 1. kartkówki (w zakresie bieżącego materiału);
 2. prace klasowe (dział, kilka działów);
 3. sprawdziany semestralne;
 4. sprawdziany roczne;
 5. odpowiedzi ustne;
 6. pisemne prace domowe obowiązkowe;
 7. pisemne prace domowe dodatkowe (np. referaty);
 8. ćwiczenia praktyczne, projekty;
 9. testy kompetencji;
 10. egzamin próbny.
   
 1. Prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem
  i planowane tak, by ich liczba nie przekraczała jednej dziennie. Nie dotyczy: sprawdzianów semestralnych i rocznych oraz testów kompetencji.
   
 2. Nauczyciel, planując pracę klasową lub sprawdzian, dokonuje odpowiedniego zapisu w dzienniku elektronicznym – zakładka „terminarz”.

§ 56

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
   
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie może być w formie ustnej lub pisemnej. 
   
 3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.
 1. Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
 1. Wszystkie pisemne prace kontrolne i niektóre pisemne prace domowe są oceniane
  w skali od 0 do 100 %. Ilość zdobytych procentów przeliczana jest na oceny według obowiązującej skali:
  1. 100 - 90 % - 5;
  2. 89 - 75 % - 4;
  3. 74 - 50 % - 3;
  4. 49 - 30 % - 2;
  5. 29 - 0 % - 1.
    
 2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń wypełniający kryteria określone w przedmiotowych systemach oceniania.

   
 3. Pod koniec każdego roku prowadzone są tzw. akcje sprawdzające - testy wiedzy
  i umiejętności na wzór egzaminu gimnazjalnego dla klas I i II w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz języka angielskiego dla klas drugich.

§ 57

Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac klasowych i wskazanych kartkówek w terminie ustalonym przez nauczyciela.§ 58

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej (spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty), dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
   
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
   
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dopuszcza się opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa
  w art. 71b ust. 3b ustawy.

§ 59

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki
  i zajęć artystycznych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
   
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
   
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/a".

§ 59a

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
  z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia
  w danym typie szkoły.
   
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
   
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/a".

§ 60

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   
 2. W Gimnazjum obowiązują klasyfikacje: śródroczna, roczna, a w ostatnim roku nauki w Gimnazjum również klasyfikacja końcowa.

 

 1. W listopadzie i kwietniu wystawiane są przewidywane oceny śródroczne/roczne. Nauczyciele i wychowawca wskazują uczniowi drogę dalszego doskonalenia się, ukazują możliwości zaliczania poszczególnych partii materiału w celu poprawy ocen
  z zajęć edukacyjnych, a także oceny zachowania.
   
 2. Nauczyciele i wychowawcy podejmują szereg motywujących form pracy szczególnie z uczniami zdolnymi, a nie osiągającymi wyników na miarę swoich możliwości,
  a także z uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub nieodpowiednim, nagannym zachowaniem.
   
 3. O postępach i przewidywanych ocenach rodzice informowani są w formie pisemnej podczas zebrań w listopadzie i kwietniu.
 1. Uczniowie, którym wystawiono ocenę przewidywaną śródroczną/roczną niedostateczną, otrzymują od wychowawcy kartę zaliczenia. Karta określa przedmiot, z którego uczeń jest zagrożony, zakres materiału, termin zaliczenia. Uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości i uzyskania pozytywnej oceny.
 1. W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać pochwałę Dyrektora  
  i wychowawcy - "różyczkę" za różnorodne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, np.: wyniki w nauce, aktywność społeczna, udział w konkursach, zawodach sportowych, prezentowanie pozytywnej postawy wobec drugiego człowieka, praca dla innych, przejawianie samodzielności; odkrywanie mocnych stron, itp.
   
 2. Uzyskanie pięciu różyczek uprawnia do nagrody rzeczowej.

§ 61

 1. Klasyfikacja śródroczna ma charakter globalny. Nauczyciele przygotowują pisemną informację o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce z poszczególnych przedmiotów oraz o zachowaniu. Nauczyciele przekazują uwagi, udzielają wskazówek, opisują mocne strony ucznia, wystawiają oceny, informują o frekwencji ucznia.
   
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał z obowiązkowych edukacyjnych dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii (etyki) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje status ucznia wzorowego za śródrocze danego roku szkolnego.

§ 62

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia według obowiązującej skali.
   
 2. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele informują ucznia o ocenie klasyfikacyjnej, a wychowawca o ocenie zachowania.
  1. Informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przekazują nauczyciele poszczególnych przedmiotów w formie ustnej lub pisemnej w tygodniu poprzedzającym roczne (śródroczne) posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej lub pisemnej (dziennik elektroniczny) w tygodniu poprzedzającym roczne (śródroczne) posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 1. W przypadku ucznia zagrożonego oceną niedostateczną, rodzice (prawni opiekunowie) stwierdzają własnym podpisem przyjęcie tego faktu do wiadomości nie później niż 30 dni przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  W przypadku niestawienia się rodzica (prawnego opiekuna) szkoła zawiadamia go listownie.
   
 2. Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną zaliczają poszczególne partie materiału
  i rozliczają karty zaliczeń.
   
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
   
 4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
   
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 62a

 1. Uczniowie klas głównie drugich Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
   
 2. Zakres tematyczny projektu dla gimnazjów może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
   
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
   
 4. Nauczyciel może wystawić ocenę cząstkową z przedmiotu za realizację projektu edukacyjnego.
   
 5. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
   
 6. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
   
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się "zwolniona" albo "zwolniony".

§ 63

 1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne ustalone są w stopniach według skali:
  1. celujący – 6;
  2. bardzo dobry – 5;
  3. dobry – 4;
  4. dostateczny – 3;
  5. dopuszczający – 2;
  6. niedostateczny – 1.
    
 2. Bieżące i śródroczne oceny mogą zawierać znaki "+" lub "-".

 3. Przy ocenie osiągnięć ucznia brane są pod uwagę jego postępy w nauce i wkład pracy, a nie tylko wiedza i umiejętności.
   
 4. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
  1. zakres i jakość wiadomości;
  2. rozumienie materiału nauczania;
  3. umiejętności stosowania wiedzy;
  4. kultura przekazywania wiadomości.
    
 5. Podstawę do opracowania szczegółowych kryteriów oceniania w poszczególnych przedmiotach stanowi tabela ogólnych kryteriów wymagań na konkretną ocenę
  w załączniku nr 1 do Statutu.
   
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   

 


§ 64

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w szkole:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. udział w życiu klasy, szkoły, środowiska,
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
   
 1. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych dotyczących:
 1. dbałości o piękno mowy ojczystej,
 2. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 3. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole
  i poza nią,
 4. okazywania szacunku innym osobom.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
    
 2. Roczną i śródroczną ocenę zachowania i ustala się według skali:
  1. wzorowe – wz;
  2. bardzo dobre – bdb;
  3. dobre – db;
  4. poprawne – popr;
  5. nieodpowiednie – ndp;
  6. naganne – ng.
    
 3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określa tabela w załączniku nr 2 do Statutu.

§ 65

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia ocen klasyfikacyjnych z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
   
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
   
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
   
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
  1. uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
  2. uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
    
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje przedmiotów:  plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne i techniczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   
 6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
   
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
   
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 8, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
   
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
   
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
   
 3. Dyrektor gimnazjum powołuje komisję w składzie:
  1. Dyrektor Gimnazjum lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący;
  2. nauczyciel lub nauczyciele zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy gimnazjum, nauczyciel lub nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony jest egzamin;
  3. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
    
 4. Dyrektor pisemnie powołuje nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w księdze zarządzeń.
   
 5. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.
   
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących egzamin;
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  6. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Pytania (zadania) egzaminacyjne i stopień ich trudności ustalają egzaminatorzy
  w porozumieniu z przewodniczącym komisji.


   
 2. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy
  w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają oceny według obowiązującej skali i zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami.
   
 3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna lub śródroczna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 66.
   
 4. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
   
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 66.
   
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
   

 

§ 66

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
   
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
   
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. Dyrektor szkoły ,
  2. nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  4. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
    
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog lub psycholog,
  5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  6. przedstawiciel Rady Rodziców.
    
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, pkt. 1 lit. c. może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
   
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
   
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
   
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwa zajęć, z których przeprowadzono egzamin,
 2. skład komisji,
 3. termin sprawdzianu,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania (pytania sprawdzające),
 6. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
 7. pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach;
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
   
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
   
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
   
 2. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 67

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
   
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (druk świadectwa z czerwonym paskiem),
  a także nagrodę dyrektora.

2a. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na lekcje religii i etyki, do średniej ocen, o której mowa w §67 ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 1. Uczniowie, którzy w wyniku śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uzyskali najwyższe w szkole średnie ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymują stypendia za wyniki w nauce. Ilość stypendystów każdorazowo uzależniona jest od przyznanego szkole funduszu stypendialnego. O przydziale stypendiów decyduje komisja stypendialna działająca w szkole.
   
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
   
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 68.


§ 68

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
   
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne
  i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
   
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
   
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zdania (pytania) egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę.

 1. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów poprawkowych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
   
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
   
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot (zgodnie ze szkolnym planem nauczania) realizowany jest w klasie programowo wyższej.

§ 69

 1. Uczeń kończy Gimnazjum jeśli:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone
  w klasie trzeciej są wyższe od oceny niedostatecznej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych są wyższe od oceny niedostatecznej;
 3. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
   
 1. Uczeń kończy Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2., wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 1. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na lekcje religii i etyki, do średniej ocen, o której mowa w §69 ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 70

Wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym.

§ 71

Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.

 

§ 71a

DORADZTWO ZAWODOWE

 

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

 1. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

 

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:

 

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
  i kariery zawodowej;

 

 1. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych;

 

 1. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej;

 

 1. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

 

 1. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 1. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor wyznacza nauczyciela lub zespół planujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

ROZDZIAŁ VIII
Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami uczniów

§72

 1. Szkoła współpracuje z wszystkimi rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
   
 2. Cele i zasady współdziałania szkoły i rodziców:
 1. dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami;
 2. lepsze poznanie poszczególnych uczniów tak w środowisku szkolnym jak
  i domowym;
 3. wielostronny rozwój dziecka przez wspólnie realizowane działania.

 

 

 1. Organizacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów:

 

 1. cyklicznie organizowane zebrania (dni otwarte) według kalendarza roku szkolnego;
 2. spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem odbywają się w miarę potrzeb;
 3. o planowanych imprezach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach do kina czy teatru rodzice informowani są na bieżąco.

 

§ 73

Obowiązki rodziców wobec szkoły:

 1. Dopełnienie czynności związanych z zapisem dziecka do szkoły.
 2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły i punktualności.
 3. Zainteresowanie postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:
  1. uczestniczenie w zebraniach i dniach otwartych;
  2. zgłaszanie się do szkoły na prośbę dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga lub psychologa;
  3. kontrolę zeszytów i indeksu.
    
 4. Terminowe usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole.
   
 5. Kontrola stroju i obuwia zmiennego.
   
 6. Pomoc w działaniach organizacyjnych klasy (szkoły) - wycieczki, zielone szkoły, imprezy klasowe.

 

§ 74

Rodzice (opiekunowie) mogą wyrażać i przekazywać Radzie Rodziców opinie na temat pracy szkoły.

§ 75

1. Formy współpracy rodziców ze szkołą:

 

 1. utrzymywanie kontaktów z nauczycielem ( np.: udział w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne, itp.);

 

 1. uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych
  i szkolnych;

 

 1. działania na rzecz klasy, szkoły;

 

 1. spotkania dotyczące trudności wychowawczych;

 

 1. szkolenia dla rodziców – np. profilaktyka uzależnień;

 

 1. imprezy okolicznościowe i integracyjne;

 

 1. konsultacje z nauczycielami, pedagogiem lub psychologiem – np. dotyczące wyboru przyszłej szkoły, trudności wychowawczych;

 

 1. rozmowy telefoniczne;

 

 1. kontakty korespondencyjne – wpisy do dziennika elektronicznego, indeksu, zeszytu przedmiotowego, list;

 

 1. działalność w Radzie Oddziałowej i Radzie Rodziców;

 

 1. wspomaganie finansowe i rzeczowe szkoły.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 76

 1. Gimnazjum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa, z napisem w otoku: Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.
   
 2. Gimnazjum przechowuje dokumentację na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 77

Gimnazjum posiada własny sztandar, godło, logo oraz ceremoniał szkoły.

§ 78

Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§ 79

 1. Dyrektor po dokonanych zmianach w Statucie opracowuje ujednolicony tekst Statutu szkoły.
   
 2. Dyrektor umożliwia całej społeczności szkolnej zapoznanie się z ujednoliconym tekstem Statutu.

Tekst jednolity zatwierdzony 24 sierpnia 2015r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017r.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor Gimnazjum Nr 112
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Warszawie
mgr Iwona Rydlewska


Załącznik nr 1 do Statutu

Ogólne kryteria wymagań na konkretną ocenę

KRYTERIA OCENY

Zakres i jakość wiadomości.

Rozumienie materiału nauczania.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami.

Kultura przekazywania wiadomości.

C
E
L
U
J
Ą
C
Y

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz samodzielne wyjaśnianie zjawisk pomocy z zewnątrz.

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

Przekazywanie wiadomości w sposób jasny, poprawny, rozumny, logiczny, pewny i twórczy; używanie komunikatywnego języka.

B
A
R
D
Z
O

D
O
B
R
Y

Wyczerpujące opanowanie materiału (semestr, koniec roku); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Głębokie ujęcie materiału programowego

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela.

Jasność, przejrzystość wypowiedzi, komunikatywny język. Poprawne, logiczne wyrażanie myśli.

D
O
B
R
Y

Niepełne opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

Poprawne wyrażanie się; bez trudności. Potknięcia terminologiczne, nieznaczne błędy językowe.

D
O
S
T
A
T
E
C
Z
N
Y

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu. Wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

Wykazywanie niepewności sądów; potknięcia myśli. Stosowanie przekazu odtwórczego. Błędy w treści i języku.

D
O
P
U
S
Z
C
Z
A
J
Ą
C
Y

Nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; luźno zestawione wiadomości.

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Przekazywanie wiadomości jedynie przy pomocy pytań naprowadzających. Liczne błędy.

N
I
E
D
O
S
T
A
T
E
C
Z
N
Y

Rażący brak wiadomości programowych i błędy we wskazywaniu logicznych związków między wiadomościami.

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Całkowity brak umiejętności stosowania wiedzy. Nieporadność, brak chęci do podejmowania zadań.

Udzielanie nieprawidłowych wypowiedzi lub ich brak. Bardzo liczne błędy. Niekomunikatywność.

 

 


Załącznik nr 2 do Statutu

Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 

ZAKRES WYMAGAŃ

Funkcjonowanie ucznia w szkole

Respektowanie zasad współżycia społecznego
i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych)

Projekt edukacyjny

W
Z
O
R
O
W
E

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
 • nieobecności usprawiedliwia w terminie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wzorowo prowadzi zeszyty,
 • zawsze ma przybory potrzebne do lekcji,
 • terminowo wykonuje zadane prace domowe,
 • bierze aktywny udział w działalności Samorządu Uczniowskiego, innej organizacji szkolnej lub pozaszkolnej (np. wolontariat)
 • samorzutnie podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska i wzorowo się z nich wywiązuje,
 • osiąga sukcesy w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • dąży do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości.
 • dba o mienie społeczne,
 • w każdej sytuacji wykazuje się kulturalnym sposobem bycia i wyrażania się,
 • godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek szkolnych, imprez, konkursów międzyszkolnych, itp.,
 • wyróżnia się estetyką stroju,
 • jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny,
 • bardzo dobrze współpracuje z grupą, jest uczynny w stosunku do dorosłych i kolegów,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych, jest wrażliwy na przejawy niewłaściwego zachowania i próbuje na nie reagować,
 • przestrzega wszystkich punktów Regulaminu Ucznia i zarządzeń Dyrektora,
 • jest wzorem do naśladowania.
 • kulturalnie i asertywnie wyraża własną opinię,
 • zawsze słucha opinii innych, wyraża szacunek dla innych,
 • prezentuje niebanalne pomysły,
 • aktywnie i twórczo uczestniczy w podejmowaniu decyzji,
 • zachęca do dobrej komunikacji,
 • uczciwie dokonuje samooceny udziału w realizacji projektu,
 • zawsze potrafi znaleźć kompromis
 • wyraża szacunek dla wszystkich uczestników dyskusji,
 • zawsze wykonuje zadania w wyznaczonym terminie,
 • korzysta z bogatych, różnorodnych źródeł wiedzy,
 • stosuje ciekawe metody pracy,
 • opracowanie tematu wykracza poza podstawę programową.

B
A
R
D
Z
O

D
O
B
R
E

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
 • nieobecności usprawiedliwia w terminie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • starannie prowadzi zeszyty,
 • przynosi przybory szkolne
 • wywiązuje się z powierzonych zadań (dyżur klasowy, szkolny)
 • chętnie włącza się do akcji prowadzonych przez klasę, szkołę, proponuje własne rozwiązania,
 • uczestniczy w różnych konkursach,
 • systematycznie dąży do poprawy swoich osiągnięć.
 • dba o mienie społeczne,
 • cechuje go kulturalny sposób bycia i wyrażania się,
 • godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek szkolnych, imprez, konkursów międzyszkolnych, itp.
 • jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny,
 • dobrze współpracuje z grupą, jest uczynny wobec dorosłych i rówieśników,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • przestrzega Regulaminu Ucznia i zarządzeń Dyrektora.
 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektu i prezentacji wyników,
 • wykorzystuje różnorodne źródła informacji i metody pracy,
 • najczęściej asertywnie i kulturalnie wyraża własna opinię,
 • prawie zawsze słucha opinii innych, umiejętnie prowadzi dyskusję,
 • aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez grupę,
 • chętnie współpracuje w zespole,
 • uczciwie dokonuje samooceny udziału w realizacji projektu,
 • wykonuje zadania w wyznaczonym terminie,
 • opracowanie tematu wynika z podstawy programowej.

D
O
B
R
E

 • systematycznie i dość punktualnie uczęszcza na lekcje (3 spóźnienia w semestrze),
 • zazwyczaj terminowo usprawiedliwia nieobecności,
 • aktywnie uczestniczy w większości lekcji,
 • dość starannie prowadzi zeszyty,
 • przynosi przybory szkolne,
 • odrabia prace domowe,
 • wywiązuje się z powierzonych zadań (dyżur klasowy, szkolny),
 • włącza się do akcji prowadzonych przez klasę, szkołę,
   
 • rzadko przejawia inicjatywę,
 • pracuje na miarę swoich możliwości.
 • nie niszczy mienia społecznego,
 • cechuje go kulturalny sposób bycia i wyrażania się,
 • godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek szkolnych, imprez, konkursów międzyszkolnych, itp.,
 • dba o estetyczny strój szkolny,
 • jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny,
 • nie popada w konflikty z rówieśnikami,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,


   
 • przestrzega Regulaminu Ucznia i zarządzeń Dyrektora,
 • zwykle asertywnie wyraża swoja opinię,
 • zwykle słucha opinii innych
 • uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez grupę,
 • dobrze współpracuje w zespole,
 • dokonuje samooceny udziału w realizacji projektu,
 • zdolny do kompromisu,
 • szanuje opinię innych,
 • stara się wykonywać zadania w wyznaczonym terminie,
 • uczestniczy w przygotowaniu projektu i prezentacji wyników,
 • stosuje różne źródła informacji i metody pracy,
 • opracowanie tematu wynika z podstawy programowej.

P
O
P
R
A
W
N
E

 • sporadycznie spóźnia się na lekcje (powyżej 3 spóźnień w semestrze)
 • zdarzają się godziny nieobecne nieusprawiedliwione (do 10 godzin w roku)
 • nie zawsze bierze czynny udział w lekcji, lecz nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 • przeważnie odrabia pracę domową i jest przygotowany do lekcji,
 • zdarzają się drobne uchybienia w wykonywaniu obowiązków szkolnych,
 • wykazuje niewielkie zainteresowanie potrzebami klasy, szkoły.
 • nie przysparza większych kłopotów wychowawczych,
 • zdarza mu się zachować niegrzecznie, ale potrafi przeprosić,
 • po zwróconej przez nauczyciela uwadze nie powtarza zdarzających mu się uchybień,
 • nie zawsze ma obuwie zmienne,
 • niekiedy popada w konflikty z rówieśnikami,
 • z reguły stosuje się do Regulaminu Ucznia i zarządzeń Dyrektora,
 • zdarza się, że w sposób agresywny wyraża własną opinię,
 • zdarza się, że nie słucha i nie bierze pod uwagę opinii innych,
 • uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez grupę,
 • potrafi współpracować w zespole,
 • poprawnie dokonuje samooceny,
 • czasami zachęca do dobrej komunikacji,
 • rzadko uczestniczy w dyskusji,
 • nie wszystkie etapy realizacji projektu wykonał w wyznaczonym terminie,
 • uczestniczy w przygotowywaniu projektu i prezentacji wyników,

N
I
E
O
D
P
O
W
I
E
D
N
I
E

 • niepunktualnie uczęszcza na lekcje,
 • zdarzają się wagary,
 • rzadko bywa przygotowany do lekcji, nie odrabia prac domowych,
 • przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 • nie przynosi potrzebnych przyborów i materiałów,
 • nie prowadzi systematycznie zeszytów,
 • nie wywiązuje się z podjętych obowiązków,
 • nie włącza się do akcji prowadzonych przez klasę i szkołę.
 • często zachowuje się niegrzecznie w stosunku do rówieśników i osób dorosłych,
 • dokucza kolegom,
 • nie potrafi współpracować w grupie,
 • jego strój nie odpowiada stawianym wymogom,
 • lekceważy przepisy Regulaminu Ucznia oraz zarządzenia Dyrektora,
 • czyny zagrażają bezpieczeństwu jego i innych (bójki, pobicia),
   
 • ulega nałogom, używa wulgaryzmów,
 • niszczy mienie społeczne
 • najczęściej w sposób agresywny wyraża własną opinię,
 • najczęściej nie słucha i nie bierze pod uwagę opinii innych,
 • w niewielkim stopniu uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez grupę,
 • niechętnie współpracuje w zespole,
 • dokonuje samooceny udziału w realizacji projektu,
 • bardzo rzadko zachęca do dobrej komunikacji,
 • nie uczestniczy w dyskusji, ale też nie krytykuje innych,
 • większości etapów projektu nie zrealizuje w terminie,
 • w nieznacznym stopniu uczestniczy w przygotowywaniu projektu i prezentacji wyników

N
A
G
A
N
N
E

 • niepunktualnie uczęszcza na lekcje,
 • wagaruje,
 • nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia prac domowych,
 • nagminnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 • nie przynosi potrzebnych przyborów i materiałów,
 • nie prowadzi zeszytów,
 • nie wywiązuje się z przydzielonych zadań,
 • wykazuje całkowitą bierność w sprawach klasy i szkoły.
 • zachowuje się niegrzecznie w stosunku do rówieśników i osób dorosłych,
 • dokucza kolegom,
 • jego strój nie odpowiada stawianym wymogom,
 • lekceważy przepisy Regulaminu Ucznia oraz zarządzenia Dyrektora,
 • czyny zagrażają bezpieczeństwu jego i innych (bójki, pobicia),
 • ulega nałogom, używa wulgaryzmów,
 • niszczy mienie społeczne,
 • dopuszcza się kradzieży.
 • agresywnie wyraża własne zadanie, własną opinię,
 • nigdy nie słucha opinii innych,
 • nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez grupę,
 • nie współpracuje w zespole
 • nie dokonuje rzetelnej samooceny,
 • nie zachęca do dobrej komunikacji,
 • nie potrafi dyskutować, krytykuje, obraża innych,
 • nie realizuje etapów projektu w wyznaczonym terminie,
 • biernie uczestniczy w przygotowywaniu i prezentowaniu wyników projektu.

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego