Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 112.
 2. Organami Samorządu są:
  1. Rada Samorządu Uczniowskiego,
  2. Sekcje,
  3. Rady klasowe,
  4. Komisja rzeczników praw ucznia.
 3. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 4. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU) wchodzą:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. przewodniczący sekcji,
  6. przewodniczący rad klasowych,
  7. główny rzecznik praw ucznia.
 5. Przewodniczącego SU wyłania się poprzez wybory spośród zgłoszonych przez Rady Klasowe kandydatów. Wyborcami są wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej. Przewodniczący ustępującej Rady SU wyłania spośród ustępującej Rady 3-osobową komisję wyborczą. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów (alfabetycznie ułożenie nazwisk), drukuje karty do głosowania, wyznacza termin wyborów, prezentuje kandydatów społeczności uczniowskiej i przeprowadza wybory. Wyborcy głosują przez podkreślenie 5 nazwisk kandydatów na kartach wyborczych i wrzucenie karty do urny wyborczej. Wybory są tajne. Po zakończeniu głosowania Komisja zlicza głosy. Kandydat, który otrzymał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przewodniczący powołuje swego zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących sekcji spośród pozostałych kandydatów, którzy otrzymali najwyższą ilość głosów, za ich zgodą i po zaopiniowaniu przez przewodniczących rad klasowych.
 7. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata.
 8. Dopuszcza się wybory uzupełniające w miarę potrzeb.
 9. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  1. reprezentuje społeczność uczniowską wobec Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, Rady Gimnazjum oraz na zewnątrz,
  2. przygotowuje i prowadzi cotygodniowe zebrania RSU,
  3. dba o realizację planu pracy Samorządu,
  4. nadzoruje pracę sekcji,
  5. utrzymuje ścisły kontakt z radami klasowymi,
  6. odpowiada za przygotowanie i przebieg sejmików uczniowskich.
 10. Zastępca wspomaga we wszystkich działaniach przewodniczącego, zastępuje go w razie jego nieobecności.
 11. Sekretarz protokółuje zebrania RSU, przygotowuje materiały na zebrania i sejmiki.
 12. Skarbnik organizuje zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, przygotowuje i rozlicza akcje dochodowe, czuwa nad wydatkami czynionymi przez SU.
  1. Sekcje powołane są do realizacji konkretnych zadań niezbędnych do realizacji prawidłowego funkcjonowania Samorządu.
  2. Powołuje się stałe sekcje:
   • gospodarczą,
   • biblioteczną,
   • kulturalno - oświatową,
   • dekoracyjną.
  3. Przewodniczący sekcji powołują członków sekcji w liczbie 2 - 4 po zaopiniowaniu kandydatur przez RSU, planują zakres czynności na dany rok i dbają o ich realizację.
 13. Przewodniczący Rad Klasowych wybierani są na okres 1 roku podczas zebrań klasowych w pierwszych dniach nowego roku szkolnego, zwykłą większością głosów.
  1. Trzyosobową Komisję rzeczników praw ucznia wybiera się spośród członków RSU w głosowaniu tajnym. Kandydatami mogą być tylko uczniowie wzorowi w nauce i zachowaniu. Głównym rzecznikiem praw ucznia zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.
  2. Do zadań Komisji rzeczników praw ucznia należy:
   • wnioskowanie o przyznanie nagród i wyróżnień uczniom za działalność na rzecz klasy, szkoły, Samorządu Uczniowskiego,
   • wnioskowanie o złagodzenie lub zawieszenie kary dla ucznia, który naruszył Regulamin Gimnazjum, bądź nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków uczniowskich (po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy),
   • udzielanie poręczenia uczniom, którzy mają być ukarani,
   • rozstrzyganie spraw spornych między uczniami, gdy zachodzi taka potrzeba,
   • przygotowanie opinii o pracy nauczyciela na prośbę Dyrektora Gimnazjum.
 14. Członek RSU może być odwołany z funkcji na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego, zespołu klasowego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego po podjęciu uchwały przez RSU zwykłą większością głosów za rażące naruszenie Regulaminu Gimnazjum lub zaniedbanie swoich obowiązków.
 15. W trakcie trwania kadencji dopuszcza się coroczną zmianę składu Rady Samorządu Uczniowskiego w ilości odpowiadającej ilości przewodniczących Rad Klasowych.
 16. Samorząd może przedstawiać Radzie Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, stawianymi wymaganiami, kryteriami ocen;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do poprawiania ocen i możliwości zaliczania partii materiału;
  4. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  5. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum;
  7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu;
  8. prawo do poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej;
  9. prawo do poszanowania godności osobistej ucznia i podmiotowego traktowania;
  10. prawo do wyrażania własnych opinii, ocen, poglądów i uczuć;
  11. prawo do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia,
  12. prawo do uzyskiwania wszelkiej pomocy ( w nauce, materialnej, psychicznej...);
  13. prawo korzystania z pomieszczeń szkolnych, pracowni przedmiotowych, środków dydaktycznych, boisk sportowych, księgozbioru bibliotecznego;
  14. prawo do wolnych od prac domowych dni (weekendy, święta, ferie);
  15. prawo do zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem planowanej pracy klasowej, sprawdzianu.
 17. Samorząd Uczniowski uchwala:
  1. Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego,
  2. Regulamin Gimnazjum Nr 112 w zakresie praw i obowiązków ucznia (na podstawie Statutu Gimnazjum).
 18. Samorząd opiniuje:
  1. Statut Gimnazjum Nr 112,
  2. Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 112,
  3. Plan pracy Gimnazjum na dany rok szkolny,
  4. Przewodniczący SU lub jego zastępca uczestniczy w pracach Szkolnej Komisji Stypendialnej w zakresie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.
 19. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 20. Zebrania RSU odbywają się raz w tygodniu (poniedziałki, po 5 lekcjach).
 21. Samorząd ma do dyspozycji kwotę, przyznawaną corocznie przez Radę Gimnazjum na potrzeby związane z działalnością.
WARSZAWA 1999
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2004r.
© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego