Regulamin ucznia

 1. Do szkoły przychodzimy punktualnie. Nie spóźniamy się na pierwszą ani kolejne lekcje.
 2. Wszystkie nieobecności usprawiedliwiamy najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej.
 3. Zawsze zachowujemy się kulturalnie w szkole (podczas lekcji, przerw, uroczystości) i poza szkołą (wyjścia, wycieczki).
 4. Respektujemy zarządzenia dyrekcji szkoły.
 5. Stosujemy się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, a także uczniów pełniących dyżur szkolny.
 6. W stosunku do kolegów i koleżanek jesteśmy mili, uprzejmi, sympatyczni, tolerancyjni. Nie wyzywamy, nie wyśmiewamy, nie bijemy, nie zaczepiamy, nie przejawiamy agresji i przemocy w żadnej postaci. Nie używamy wulgaryzmów.
 7. Szanujemy starszych, pomagamy młodszym.
 8. Używamy zwrotów grzecznościowych w każdej możliwej sytuacji. "Dzień dobry" mówimy w pozycji stojącej.
 9. W drzwiach przepuszczamy osoby starsze i dziewczynki.
 10. Dbamy o swoje i innych zdrowie. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
 11. Nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie sięgamy po inne używki.
 12. Dbamy o porządek w każdym pomieszczeniu szkolnym, w szczególności w szatni, w stołówce i łazienkach.
 13. Dbamy o sprzęt i wyposażenie szkoły. Nie niszczymy, nie malujemy, nie zamieszczamy żadnych napisów, nie wyjmujemy szpilek i nie niszczymy dekoracji.
 14. Dbamy o higienę osobistą.
 15. Nosimy jednolity stój i fryzury dostosowane do wieku i miejsca (obowiązuje naturalny kolor włosów).
 16. Po szkole chodzimy w zmienionym obuwiu (obuwie miękkie i płaskie).
 17. Na uroczystości szkolne zakładamy mundurki (biała bluzka, koszula, granatowe lub czarne spodnie, spódnice, kamizelki).
 18. Przerwy spędzamy na korytarzu tam, gdzie odbędzie się następna lekcja; po dzwonku na lekcję ustawiamy się pod salą. Samowolnie nie wychodzimy poza teren szkoły.
 19. Przerwy śniadaniowe spędzamy pod opieką wychowawcy w swojej sali.
 20. Na lekcjach jesteśmy aktywni i śledzimy tok lekcji.
 21. Zawsze jesteśmy przygotowani do lekcji; odrabiamy prace pisemne i ustne.
 22. Ewentualne nieprzygotowanie do lekcji zgłaszamy nauczycielom przed lekcją.
 23. Jesteśmy uczciwi i prawdomówni; prace domowe wykonujemy samodzielnie, nie ściągamy podczas sprawdzianów wiedzy i umiejętności.
 24. Nie przywłaszczamy cudzych rzeczy.
 25. Po lekcjach możemy brać udział w różnorodnych zajęciach, kołach przedmiotowych i zainteresowań.
 26. Po skończonych lekcjach i zajęciach udajemy się do domu zachowując zasady bezpieczeństwa na drodze.
 27. Po odrobieniu zadanych lekcji można korzystać z urządzeń sportowych szkoły za wiedzą i zgodą rodziców.
 28. Przestrzegamy regulaminów wszystkich pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej i biblioteki.
 29. Jesteśmy odpowiedzialni i świadomi konsekwencji wynikających z naszego zachowania.
WSZYSTKIM UCZNIOM NASZEGO GIMNAZJUM ŻYCZYMY POWODZENIA W REALIZACJI JEGO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW.

Gdyby jednak nie udało Wam się postępować zgodnie z poszczególnymi punktami regulaminu, czeka Was jedna z poniższych kar.

K A R Y
za nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia:

 1. Upomnienie nauczyciela, wychowawcy.
 2. Upomnienie dyrektora szkoły.
 3. Nagana wobec uczniów klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę.
 4. Nagana wobec uczniów innych klas udzielona przez dyrektora szkoły na poranku szkolnym lub przez radiowęzeł.
 5. Nagana w formie pisemnej, z wpisem do akt.
 6. Wezwanie rodziców.
 7. Obniżona ocena zachowania, zgodnie z opracowanymi kryteriami.
 8. Odpowiedzialność finansowa rodziców ucznia za spowodowane przez niego szkody materialne.
 9. Naprawa szkody, zadośćuczynienie.
 10. Praca na rzecz klasy, szkoły.
 11. Wykluczenie z uroczystości, imprez, dyskotek.
 12. Pozbawienie funkcji.
 13. Przeniesienie do innej grupy, klasy.
 14. Zawieszenie w prawach ucznia na 2-3 dni.
 15. Przeniesienie do innej szkoły.
 16. Inne (indywidualne) zaproponowane przez Samorząd Uczniowski dla konkretnej sprawy.
Od zastosowanej kary uczniowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od dnia poinformowania o niej, za pośrednictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Grupy Rzeczników Praw Ucznia.
© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego